پلن های هاست حجمی لینوکس


آزاد دو ستاره

فضا: 20 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود

افزون دامنه: 10
اکانت اف تی پی: 10
دیتابیس: 20
تعداد اکانت ایمیل: 40
زیر دامنه:  20
پارک دامنه: 20ماهیانه 6،200 تومان
سالیانه 65000 تومان
آزاد تک ستاره

فضا: 10 گیگابایت
پهنای باند: نامحدود

افزون دامنه: 5
اکانت اف تی پی: 5
دیتابیس: 10
تعداد اکانت ایمیل: 20
زیر دامنه: 10
پارک دامنه: 10

ماهیانه 4،750 تومان
سالیانه 46000 تومان
6گیگابایتی

فضا: 6 گیگابایت
پهنای باند: 60 گیگابایت ماهانه

افزون دامنه: 2
اکانت اف تی پی: 2
دیتابیس: 4
تعداد اکانت ایمیل: 4
زیر دامنه:  4
پارک دامنه: 2

سالیانه 38000 تومان
4گیگابایتی

فضا: 4 گیگابایت
پهنای باند: 40 گیگابایت ماهانه

افزون دامنه: 1
اکانت اف تی پی: 1
دیتابیس: 2
تعداد اکانت ایمیل: 2
زیر دامنه:  2
پارک دامنه: 2

سالیانه 32000 تومان